มะค่าโมง

มะค่าโมง เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสุโขทัย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Afzelia xylocarpa ( Kurz) Craib.
วงศ์ : Leguminosae
ชื่ออื่น : มะค่าใหญ่ มะค่าหลวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar